แนวคิดและหลักการของหลักสูตร

หัวใจของการปฏิรูปการศึกษาในระดับสากล คือ การเปลี่ยนการสอนและการวัดผลเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณสมบัติสอดคล้องกับสภาพการทำงานและการดำเนินชีวิตในสังคมโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งการเรียนการสอนแบบดั้งเดิม (Traditional learning approach) ไม่สามารถช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณสมบัติพร้อมสู่อนาคต 

ดังนั้น นักการศึกษาทั่วโลก รวมถึงเครือข่ายองค์กรความร่วมมือเพื่อทักษะแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 Partnership for 21st  century skills (เครือข่าย P21) ได้ร่วมพัฒนาแนวทางยุทธศาสตร์การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จึงมีการสร้างรูปแบบการสอนรูปแบบใหม่ (New learning model) หลากหลายรูปแบบ เช่น Problem based-learning, Activity-based learning, Flipped classroom, STEM และอื่นๆ ตามแนวคิดและบริบทที่แตกต่างกัน แต่ทุกรูปแบบนั้นมีเป้าประสงค์ลักษณะเดียวกัน คือมุ่งให้ครูเปลี่ยนจากการสอนแบบดั้งเดิม (Traditional learning approach) มาเป็นการอำนวยการให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ พร้อมสู่การทำงานและการดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 ช่วยให้ผู้เรียนมีคุณสมบัติ 3 ด้าน คือ

1. ด้านความรู้ (knowledge)

การเรียนการสอนแบบดั้งเดิม ผู้สอนมีบทบาทถ่ายทอดความรู้ที่มีอยู่ให้แก่ผู้เรียน และเน้นการวัดผลจากการจดจำเนื้อหาความรู้นั้นๆ 

การเรียนการสอนรูปแบบใหม่สร้างให้ผู้เรียนมีความสามารถในการนำความรู้มาใช้เพื่อพัฒนา แก้ปัญหาและสร้างนวัตกรรม การจัดเรียนการสอนรูปแบบใหม่จึงต้องเน้นให้ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้ มีความสามารถในการวิเคราะห์ แยกแยะ ประเมินความน่าเชื่อถือ ประยุกต์และยืดหยุ่นต่อข้อมูลความรู้

2. ด้านทักษะ (Skill)  

การเรียนการสอนรูปแบบใหม่สร้างให้ผู้เรียนมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (21st century skills) เช่น ทักษะในการเรียนรู้ (Learning skill) ทักษะในการคิดวิเคราะห์ (Critical thinking skill) ทักษะในการคิดสร้างสรรค์ (Creative thinking skill) ทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น (Collabolation skill) ทักษะในการสื่อสาร (Communication skill) ซึ่งในการเรียนการสอนรูปแบบเดิมที่เน้นการถ่ายทอดความรู้และวัดผลจากการจดจำเนื้อหา ไม่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

3. ด้านคุณลักษณะ (Attribute)

การเรียนการสอนรูปแบบเดิมเน้นหนักด้านการถ่ายทอดความรู้ (Knowledge) ให้แก่ผู้เรียนเพียงด้านเดียวและวัดผลจากการจดจำเนื้อหา ส่งผลให้เกิดบรรยากาศการเรียนแบบแข่งขัน จึงไม่เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะอันสอดคล้องกับการศึกษาในศตวรรษที่ 21 เช่น ซื่อสัตย์ มีวินัย มุ่งมั่นในการทำงาน รับผิดชอบ ภาคภูมิใจในตนเอง (Self-esteem) มีจิตอาสาและสำนึกสาธารณะ

การเรียนการสอนรูปแบบใหม่เป็นการส่งเสริมให้มีความเป็นครู คือมีจิตวิญญาณความเป็นครู มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ ช่วยให้ผู้เรียนได้คิดอย่างสร้างสรรค์ ได้ลงมือปฏิบัติ ได้แสดงความคิดเห็นของตนและรับฟังผู้อื่น ด้วยกระบวนการสอนรูปแบบใหม่นี้จะสร้างให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะที่พึงมีสอดคล้องกับบริบทของโลกที่เปลี่ยนไป

 

ในประเทศไทยมีหลายองค์กรได้นำการสอนรูปแบบต่างๆ มาจัดอบรมสนับสนุนให้ครูเปลี่ยนแปลงการสอนเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน แต่การเรียนการสอนและการวัดผลส่วนใหญ่ยังไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ควร 

ด้วยเหตุนี้ สถาบันวิจัยห้องเรียนแห่งอนาคตจึงทำการวิจัยรูปแบบการสอนรูปแบบใหม่ โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning model) เป็นต้นแบบ ผนวกกับทฤษฎีและงานวิจัยด้านการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ นำมาพัฒนาเป็นการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน Creativity-based learning (CBL) เพื่อให้เหมาะกับบริบทครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษาในพื้นที่ต่างๆ ของประเทศไทย 

รูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (CBL) เป็นหนึ่งในรูปแบบการสอนเชิงรุก (Active learning model) เช่นเดียวกับรูปแบบการสอนแบบใหม่อื่นๆ เช่น STEM, Problem-based learning, Activity-based learning หากแต่มีรายละเอียดของบรรยากาศและบริบทในกระบวนการสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ซึ่งเป็นหนึ่งในการคิดขั้นสูงของมนุษย์ และมีการนำเครื่องมือดิจิตอล เช่น ซอฟต์แวร์ แอพพลิเคชัน มาช่วยในการจัดการเรียนรู้ ซึ่งครูสามารถเลือกใช้เครื่องมือให้เหมาะกับบริบทของตนได้

การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (CBL) นอกจากจะเป็นการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ซึ่งตรงตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาแล้ว ยังสอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย 4.0 ที่เน้นการสร้างนวัตกรรมในทุกสาขาอาชีพซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนาเยาวชนให้มีความคิดสร้างสรรค์ อีกทั้งยังเกิดบรรยากาศการเรียนรู้ที่งดงาม เมื่อครูละบทบาทผู้รู้เพียงผู้เดียวมาเป็นการเรียนรู้ร่วมกับผู้เรียน เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูและผู้เรียน ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทัศนคติที่ดีทั้งต่อตนเองและสังคม เกิดแรงจูงใจในการสร้างสรรค์พัฒนาตนเองและสังคมต่อไป

สถาบันฯ ได้ทำความร่วมมือกับสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัย และโรงเรียนต่างๆ ได้มีการจัดทำโครงการเพื่อส่งเสริมให้มีการจัดการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (CBL) โดยได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการและสนับสนุนให้มีการนำการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (CBL) ไปใช้ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมหาวิทยาลัยต่างๆ มีการติดตามประเมินผลโครงการและงานวิจัยถึงสัมฤทธิ์ผลการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐานนี้ ซึ่งยืนยันได้ว่า การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐานช่วยผู้เรียนให้มีการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ได้จริง

 

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ครูมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (Creativity-based learning)

  2. เพื่อให้ครูสามารถออกแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (Creativity-based learning) โดยบูรณาการกับสาระการเรียนรู้อื่นๆ อย่างเหมาะสมกับบริบทของตนได้

  3. เพื่อให้ครูสามารถออกแบบการวัดผลประเมินผลตรงตามวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาได้ครบทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ ด้านทักษะ ด้านคุณลักษณะ

  4. เพื่อให้ครูมีความรู้ความเข้าใจเรื่องเครื่องมือช่วยอำนวยความสะดวกในการเปลี่ยนการสอน เช่น เว็บไซต์ แอพพลิเคชัน แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ สามารถใช้เครื่องมือช่วยอำนวยความสะดวกในการเปลี่ยนการสอนเพื่อจัดการเรียนรู้เชิงรุกได้อย่างน้อยหนึ่งอย่าง

  5. เพื่อให้ครูมีความรู้ความเข้าใจเรื่องบทบาทครูในศตวรรษที่ 21 สามารถอภิปรายในประเด็นความเป็นครูไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0 ที่สอดคล้องกับบริบทของตนได้

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

1. เป็นครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

2. มีความรู้ หรือผ่านการอบรมเรื่องรูปแบบ ทฤษฎี หรือเทคนิคการสอนอย่างใดอย่างหนึ่งมาก่อน

3. มีประสบการณ์สอน 1 ปีขึ้นไป

4. มีอุปกรณ์เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น คอมพิวเตอร์โน้ตบุค สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต ไอแพด และมีทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ได้แก่ สามารถสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตด้วยการใช้ google สามารถใช้แอพพลิเคชันรับส่งข้อความไลน์ (Line)

5. มีความสนใจเปลี่ยนการสอนเพื่อสร้างให้ผู้เรียนมีคุณสมบัติแห่งศตวรรษที่ 21

 

อุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม

อุปกรณ์เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น คอมพิวเตอร์โน้ตบุค สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต ไอแพด

ติดต่อ Line

@KruCBL

สอบถามทางโทรศัพท์

อ.เอ็มมี่ 

 0808107181

  • YouTube Social  Icon
  • Facebook Social Icon