หลักการและที่มาของหลักสูตร
 
          กิจกรรมการเล่นเพื่อพัฒนาการทั้ง 4 ด้านของเด็กปฐมวัยเป็นกิจกรรมหลักที่สำคัญในการที่จะส่งเสริมพัฒนาการทางสังคมให้กับเด็กได้เป็นอย่างดี เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็กได้เคลื่อนไหวร่างกาย เพราะในขณะที่เด็กเล่นและได้ใช้จินตนาการของตัวเองนั้น เด็กจะได้ใช้สมรรถภาพทางด้านร่างกายหลายๆ ส่วนควบคู่กับการใช้สติปัญญา และนอกจากนั้นการเล่นโดยการใช้สื่อยังเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ในการเรียนและการทำงานของเด็ก ช่วยให้เด็กได้มีพัฒนาการทางสังคมในทางที่ดี เพราะในขณะที่เด็กเล่นนั้นจะได้รับความสนุกสนานได้เรียนรู้การเล่นที่เป็นกลุ่ม เคารพกฎ กติกา ได้แสดงความรู้สึกความต้องการของตนเอง ได้แสดงความพอใจและการยอมรับผู้อื่น การช่วยเหลือ การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี และการทำงานร่วมกับผู้อื่น ดังนั้น การสร้างสื่อ Play Map เพื่อพัฒนาการ 4 ด้านของเด็กปฐมวัยนี้ จึงเป็นกิจกรรมที่เป็นหัวใจสำคัญและมีความสำคัญอย่างยิ่งในวัยเด็กซึ่งธรรมชาติของเด็กจะชอบการเล่น การเล่นแบ่งออกเป็นหลายลักษณะ ได้แก่ การเล่นตามลำพังไม่สนใจผู้อื่น ให้ความร่วมมือ การเฝ้ามองผู้อื่นเล่นอย่างสนุกสนาน การเล่นเป็นกลุ่ม การเล่นที่เด็กเล่นกับผู้อื่น ซึ่งทุกลักษณะของการเล่นนั้นจะช่วยให้เด็กปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางสังคมในทางที่ดี ในการจัดประสบการณ์ให้กับเด็กปฐมวัยด้วยกิจกรรมต่างๆ เพื่อที่จะให้เด็กเกิดพัฒนาการทางสังคมนั้น มีการจัดกิจกรรมในหลายรูปแบบ เช่น การเคลื่อนไหวพื้นฐาน กิจกรรมเข้าจังหวะ เกมเบ็ดเตล็ด การเล่นสมมติ การละเล่นของเด็กไทย การเล่นแบบผลัด กิจกรรมเสริมสมรรถภาพ เป็นต้น (เยาวพา เดชะคุปต์, 2542)
วัตถุประสงค์
 1. เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านของเด็กปฐมวัย
 2. เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมทางสังคมให้กับเด็กปฐมวัย
 3. เพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติโดยผ่านกิจกรรมที่เน้นการใช้อุปกรณ์และไม่ใช้อุปกรณ์เพื่อพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัย
 
กลไกสำคัญ 
จากการวิจัยได้ทำการสำรวจปัญหาและแนวทางการส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านของเด็กปฐมวัย ผลการศึกษาพบว่าสิ่งที่ควรส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยมีดังนี้
 1. ด้านความตั้งใจ
 2. ด้านผู้นำและผู้ตามที่ดี
 3. ด้านการทำงานร่วมกับผู้อื่น
 4. ด้านการตรงต่อเวลาและความเชื่อมั่นในตนเอง
การส่งเสริมพัฒนาการทางสังคมของเด็กที่มีต่อพ่อแม่ ครูและผู้ดูแลเด็กควรให้ความรัก ความอบอุ่น การดูแลเอาใจใส่และการจัดสิ่งแวดล้อมให้กับเด็กอย่างเหมาะสมเพื่อตอบสนองความต้องการของเด็ก
 
กลไกสำคัญที่สร้างความสำเร็จให้ครูที่เข้าอบรมปฏิบัติการนี้ คือ
 1. เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ ครูได้รับการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ในด้านการฝึกคิดฝึกการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการสอนในรูปแบบการสอนปนเล่นและได้แลกเปลี่ยนระหว่างครูผู้เข้าอบรมและคำแนะนำจากวิทยากรรายบุคคล
 2. มีสื่อใหม่ๆและเครื่องมือในการเปลี่ยนการเรียนการสอนซึ่งจะทำให้ผู้เรียนเกิดการตื่นตัวและเกิดความรู้สึกมีส่วนร่วมในการเรียน
 3. มีการติดตามผลการเปลี่ยนการเรียนการสอนและมีการวัด ประเมินผล ให้คำแนะนำ ให้ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูกับวิทยากรหลังผ่านการอบรมในหัวข้อนี้
 
 
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
1. เป็นครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
2. มีประสบการณ์สอน 1 ปีขึ้นไป
3. มีอุปกรณ์เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น คอมพิวเตอร์โน้ตบุค สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต ไอแพด และมีทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ได้แก่ สามารถสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตด้วยการใช้ google สามารถใช้แอพพลิเคชันรับส่งข้อความไลน์ (Line)
4. มีความสนใจเปลี่ยนการสอนเพื่อสร้างให้ผู้เรียนมีพัฒนาการในด้านต่างๆที่เหมาะสมกับวัย

ติดต่อ Line

@KruCBL

สอบถามทางโทรศัพท์

อ.เอ็มมี่ 

 0808107181

 • YouTube Social Icon
 • Facebook Social Icon