หลักสูตร พัฒนาครูเพื่อสร้างสังคมสุจริต  

Developing Teachers to Build an Ethically Stronger Society

 

แนวคิดและหลักการของหลักสูตร

         จากการที่ประเทศไทยมีการทุจริต คอรัปชั่น สูงและรัฐบาลมีนโยบายลดการทุจริตกระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงมหาวิทยาลัย เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ส่งเสริมคุณ ธรรมแต่ที่ผ่านมา ยังขาดเครื่องมือและกระบวนการที่มีประสิทธิผล การอบรมปฏิบัติการ หลักสูตรนี้ จะช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรมมีเครื่องมือ และกระบวนการ เพื่อนำไปใช้ให้เกิดผลกับภาคพลเมือง และผู้เรียน อย่างเป็นรูปธรรม นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ประจำปีงบประมาณ 2558  นโยบายทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรทางการศึกษา จะต้องให้ความสำคัญกับการยกระดับความรู้ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และปลูกฝังคุณธรรม การสร้างวินัย ปลูกฝังอุดมการณ์ความยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ การมีจิตสาธารณะ ความตระหนักถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าส่วนตน และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในหลักการประชาธิปไตย เคารพความคิดเห็นของผู้อื่น ยอมรับความแตกต่างหลากหลายทางความคิด อุดมการณ์ และความเชื่อ รวมทั้งรู้คุณค่าและสืบสานวัฒนธรรมและขนบประเพณีอันดีงามของไทย  นะ และมีนโยบายเร่งด่วนทบทวนหลักสูตร การเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห์ มีเวลาทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ รวมทั้งปลูกฝังในเรื่องค่านิยมหลัก  มีคุณธรรม จริยธรรม สร้างวินัย จิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคม การยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และความภาคภูมิใจในการเป็นคนไทย  โดยมีเป้าหมายในการดำเนินนโยบาย  1) มีแนวทางปรับปรุงหลักสูตรให้เด็กและเยาวชนได้พัฒนากระบวนการคิด ทักษะ ความสามารถอย่างรอบด้านทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคมสติปัญญา การปลูกฝังค่านิยม 12 ประการ การเรียนรู้ประสบการณ์จากการทำกิจกรรม ฝึกปฏิบัติอย่างเหมาะสม แต่ละช่วงวัย และการวางพื้นฐานเพื่อการทำงาน การศึกษาเพื่ออาชีพ 2)นำร่องรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาที่ดี และผลักดันกฎหมายที่จะเป็นรากฐานและกลไกการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาระยะยาว

ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ในการบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย เป้าหมายที่ 3 เพื่อเพิ่มคะแนนดัชนีการรับรู้ทุจริตให้สูงขึ้น ในทุกองค์กร  เริ่มตั้งแต่สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา และองค์กรหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

        เครือข่ายสุจริตไทย ได้รับความร่วมมือกับหน่วยงานองค์กรต่าง ๆ สถาบันการศึกษาทุกระดับ จึงมีแนวทางการเป็นศูนย์กลางจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “พัฒนาครูเพื่อสร้างสังคมสุจริต”ขึ้น เพื่อการปลูกฝังวิธีคิด  สร้างจิตสำนึก ให้มีความซื่อสัตย์สุจริต ด้วยการพัฒนาหลักสูตร ที่นำมาประยุกต์ใช้การจัดการเรียนการสอนให้กับครู และนักเรียน ได้ในชีวิตประจำวัน

กลไกสำคัญ 

 

กลไกสำคัญที่สร้างความสำเร็จให้ครูที่เข้าอบรมปฏิบัติการนี้ คือ

1. เป็นการการอบรมเชิงปฏิบัติการ ครูรับการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ด้วยการฝึกคิด ฝึกการเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติการสอนรูปแบบใหม่ อีกทั้งยังได้แลกเปลี่ยนระหว่างครูผู้เข้าอบรม และรับคำแนะนำจากคณะวิทยากรรายบุคคล

2. มีการติดตามผลการเปลี่ยนการสอนและการวัดผล ให้คำแนะนำ ให้ความรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูและคณะวิทยากรหลังผ่านการอบรมในชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional Learning Community (PLC) ชื่อ www.cblplc.com  และมีชุมชนย่อยในกลุ่มไลน์ (Line group) 

 

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

  • ครูสามารถนำการสอนเกี่ยวกับความสุจริต ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ซี่งช่วยให้ผู้เรียนมีคุณสมบัติแห่งศตวรรษที่ 21

  • ครูเป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับความสุจริตโปร่งใสในบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน

  • ครูสามารถประเมินผลผู้เรียนในด้านคุณลักษณะ ความประพฤติที่สุจริต

  • ครูสามารถใช้เครื่องมือช่วยสอนและชุมชนแห่งการเรียนรู้ Professional Learning Community (PLC) เพื่อพัฒนาการสอนในรูปแบบต่างๆ เช่น Problem based-Learning, Flipped Classroom, STEM, Creativity-Based Learning (CBL) และหลักสูตรสุจริตออนไลน์ 5 หลักสูตร ได้อย่างต่อเนื่อง

  • ครูมีทัศนคติเชิงบวก มีความเป็นครู คือมีจิตวิญญาณความเป็นครู มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ

เนื้อหาสาระและกิจกรรม / กระบวนการของหลักสูตร 

ประกอบด้วย การบรรยาย 30% ปฏิบัติการ 70%

 

หัวข้อเนื้อหาสาระ ประกอบด้วย 6 สาระการอบรมซึ่งมีความเข้มข้นและทันสมัยกลุ่มบูรณาการเนื้อหาสาระกับศาสตร์วิชาชีพครู และ/หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้  

1. แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวกับการสุจริต และการลดทุจริต

2. "การเรียนรู้หลักสุจริตผ่านระบบออนไลน์ 5 หลักสูตร"

3. บูรรณาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning กับหลักสุจริต  

4. การออกแบบกิจกรรมบูรณาการหลักสุจริตกับสาระการเรียนรู้ในแต่ละช่วงชั้น

5. การประเมินผลผู้เรียนด้านความสุจริต

6. เครื่องมือ ICT ช่วยอำนวยความสะดวกในการสอนของครูยุค 4.0

ติดต่อ Line

@KruCBL

สอบถามทางโทรศัพท์

อ.เอ็มมี่ 

 0808107181

 • YouTube Social Icon
 • Facebook Social Icon