แนวคิดและหลักการของหลักสูตร

          ปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีได้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบในทุกๆ ด้านของสังคมโลก ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างผู้เรียนให้พร้อมสู่ศตวรรษที่ 21 วงการศึกษาก็ได้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้อย่างแพร่หลาย องค์กร/หน่วยงาน/สถาบันการศึกษาต่างเห็นความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงนี้จึงได้มีการส่งเสริมให้ครูอาจารย์ไปอบรมเพิ่มพูนความรู้ด้านเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ แต่ปัญหาที่พบ คือ ครู อาจารย์ยังคงใช้สื่อดิจิตอลและเทคโนโลยีในกระบวนทัศน์ (paradigm) แบบเดิม คือ ใช้เพื่อการถ่ายทอดความรู้ แทนที่จะใช้สื่อดิจิตอลและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้มีทักษะและคุณลักษณะแห่งศตวรรษที่ 21

 

          นักวิชาการ นักการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงเครือข่ายองค์กรความร่วมมือเพื่อทักษะแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 Partnership for 21st  century skills (เครือข่าย P21) ได้ร่วมพัฒนาแนวทางยุทธศาสตร์การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป้าหมายสำคัญคือ เปลี่ยนกระบวนทัศน์การศึกษารูปแบบเดิม มาเป็นกระบวนทัศน์ใหม่ คือ การสนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ มีทักษะและคุณลักษณะพร้อมสู่การทำงานและการดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 ให้ผู้เรียนมีคุณสมบัติ 3 ด้าน คือ

1. ด้านความรู้ (knowledge) การใช้สื่อดิจิตอลและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้จะส่งเสริมให้ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้ มีความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอก ประเมินความน่าเชื่อถือ ประยุกต์และยืดหยุ่นต่อข้อมูลความรู้

2. ด้านทักษะ (Skill) การใช้สื่อดิจิตอลและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้จะส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (21st century skills) เช่น ทักษะในการเรียนรู้ (Learning skill) ทักษะในการคิดวิเคราะห์ (Critical thinking skill) ทักษะในการคิดสร้างสรรค์ (Creative thinking skill) ทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น (Collabolation skill) ทักษะในการสื่อสาร (Communication skill)

3. ด้านคุณลักษณะ (Attribute) การใช้สื่อดิจิตอลและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้จะส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะอันสอดคล้องกับการศึกษาในศตวรรษที่ 21 เช่น ซื่อสัตย์ มีวินัย มุ่งมั่นในการทำงาน รับผิดชอบ ภาคภูมิใจในตนเอง (Self-esteem) มีจิตอาสาและสำนึกสาธารณะ ให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะที่พึงมีสอดคล้องกับบริบทของโลกที่เปลี่ยนไป

Active Learning เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้กระบวนทัศน์ใหม่ มีหลายรูปแบบ เช่น STEM, Problem-based learning, Activity-based learning, Flipped classroom, Creativity-based learning ทุกรูปแบบมีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อให้ผู้สอนเปลี่ยนจากการสอนแบบดั้งเดิม (Traditional learning approach) มาเป็นการอำนวยการให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ มีทักษะและคุณลักษะพร้อมสู่การทำงานและการดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21  

กรอบแนวคิดหลักสูตรจัดการใช้สื่อดิจิตอลและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างห้องเรียน Active เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการเป็นการผนวกความรู้เรื่องการใช้สื่อดิจิตอลและเทคโนโลยี และการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยเน้นให้เกิดการบูรณาการหลากหลายสาระการเรียนรู้เข้าด้วยกัน (Technological pedagogical content knowledge : TPCK) ซึ่งเป็นกรอบแนวคิดที่สำคัญต่อการพัฒนาครูมืออาชีพ ได้นำกระบวนการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (Creativity-Based Learning) มีกระบวนการ 5 ขั้นมาใช้ในการจัดอบรม มีการออกแบบกิจกรรมให้เป็นลักษณะ Active Learning ซึ่งนอกจากผู้เข้ารับการอบรมได้ความรู้เรื่องการใช้สื่อดิจิตอลและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้แล้ว ยังได้เป็นผู้เรียนรู้ในกระบวนการสอนแบบ Active Learning ซึ่งจะช่วยให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning มากขึ้น 

หลักสูตรจัดการใช้สื่อดิจิตอลและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างห้องเรียน Active 

จะเป็นการส่งเสริมให้บรรยากาศแห่งการเรียนรู้ เมื่อครูละบทบาทผู้รู้เพียงผู้เดียวมาเป็นการเรียนรู้ร่วมกับผู้เรียน เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูและผู้เรียน อีกทั้งยังส่งเสริมให้เกิดความเป็นครู คือมีจิตวิญญาณความเป็นครู มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ ช่วยให้ผู้เรียนได้คิดอย่างสร้างสรรค์ ได้ลงมือปฏิบัติ ได้แสดงความคิดเห็นของตนและรับฟังผู้อื่น ผู้เรียนเกิดทัศนคติที่ดีทั้งต่อตนเองและสังคม เกิดแรงจูงใจในการสร้างสรรค์พัฒนาตนเองและสังคมต่อไป

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

1. เป็นครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

2. มีความรู้ หรือผ่านการอบรมเรื่องสื่อดิจิตอลและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ อย่างใดอย่างหนึ่งมาก่อน

3. มีประสบการณ์สอน 1 ปีขึ้นไป

4. มีอุปกรณ์เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น คอมพิวเตอร์โน้ตบุค สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต ไอแพด และมีทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ได้แก่ สามารถสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตด้วยการใช้ google สามารถใช้แอพพลิเคชันรับส่งข้อความไลน์ (Line)

5. มีความสนใจการใช้สื่อดิจิตอลและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณสมบัติแห่งศตวรรษที่ 21

ตารางกิจกรรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ 

​​ตารางกิจกรรมยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสม

อุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม

อุปกรณ์เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น คอมพิวเตอร์โน้ตบุค สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต ไอแพด

ติดต่อ Line

@KruCBL

สอบถามทางโทรศัพท์

อ.เอ็มมี่ 

 0808107181

  • YouTube Social  Icon
  • Facebook Social Icon