หลักสูตรการพัฒนาสื่อการสอนด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม (AR) 

สำหรับครูปฐมวัย

The development of learning material using Augmented Reality 

for Early Childhood teachers

 

แนวคิดและหลักการของหลักสูตร

 

ปัจจุบันนี้ นวัตกรรมทางการเรียนการสอนคือสิ่งใหม่ที่สร้างขึ้นมาเพื่อช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอนหรือพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ แนวคิด รูปแบบ วิธีการ กระบวนการ สื่อต่างๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษา การจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยจะต้องฝึกให้ใช้ทักษะการคิดมากกว่าใช้ความจำ รวมถึงสามารถคิดวิเคราะห์มีเหตุมีผล มีความเข้าใจเรียน สามารถเรียนรู้ได้ถูกทิศถูกทางและต้องให้ความสำคัญรวมไปถึงการที่มีครูที่เก่ง คือ สามารถสร้างนักเรียนที่เก่ง ไม่ได้เป็นครูที่มีความรู้เพียงอย่างเดียว เพราะครูเป็นรากฐานสำคัญของการปฏิรูปการศึกษา ที่จะต้องแสวงหาความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และส่งเสริมนวัตกรรม ทั้งนี้ การศึกษาไทยในปัจจุบันจึงต้องจัดการศึกษาทั้งระบบตั้งแต่ประถม มัธยม อาชีวศึกษาไปจนถึงอุดมศึกษา สื่อเป็นช่องทางในการเรียนรู้ที่เปิดกว้างและเข้าถึงได้ง่ายที่สุด เช่น สื่อโทรทัศน์เป็นช่องทางให้เด็กเข้าถึงและติดตามข่าวสารที่เป็นความรู้รอบตัว หรือ อินเทอร์เน็ตเป็นช่องทางในการค้นคว้าความรู้ และวิชาการต่างๆ ในปัจจุบันที่ทักษะด้านการใช้เครื่องมือคอมพิวเตอร์ของเด็กในวัยนี้มีการพัฒนารวดเร็วและสูงขึ้น การเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต (e-Learning) สามารถเป็นประโยชน์ต่อเด็กได้โดยเฉพาะในกรณีที่เด็กมีความบกพร่องทางร่างกายทำให้ยากต่อการเดินทาง การใช้สื่อทางอินเทอร์เน็ตจึงเป็นช่องทางในการลดข้อจำกัดของระยะทางและเวลาในการเรียนได้ รวมไปถึงเนื้อหาสาระด้านวิชาการที่เด็กสามารถค้นหาได้มากมายโดยไม่ต้องไปเรียนพิเศษ ซึ่งถือว่าเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายได้อีกทางหนึ่ง จากการสอบถามครูผู้สอนในการจัดการเรียนการสอนเด็กปฐมวัย สามารถสรุปได้ว่า แต่เดิมได้มีวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบบรรยายตามหนังสือเรียน ดูรูปภาพจากหนังสือไม่มีการทำกิจกรรมร่วมทำให้ผู้เรียนเกิดความเบื่อหน่ายไม่สนใจที่จะเรียนรู้ไม่เข้าใจ ส่งผลให้ขาดความรู้พื้นฐาน ขาดความเข้าใจ และได้คะแนนที่ค่อนข้างน้อย การ์ตูนเป็นสื่อการสอนประเภทหนึ่งที่ใช้เร้าความสนใจและส่งเสริมกิจกรรมของนักเรียนระดับหนึ่ง การสร้างภาพการ์ตูนเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างประเภทกราฟิกสามารถสร้างได้หลากหลายรูปแบบ เช่น กราฟิกแบบ 2 มิติ (2 Dimension : 2D) คือ ศิลปะแขนงหนึ่งซึ่งใช้สื่อความหมายด้วยเส้น สัญลักษณ์ รูปวาด ภาพถ่าย กราฟ แผนภูมิ การ์ตูน ฯลฯ เพื่อให้สามารถสื่อความหมายข้อมูลได้ถูกต้องตรงตามที่ผู้สื่อสารต้องการ นอกจากนี้ ยังมีนวัตกรรมที่เรียกว่า Augmented Reality หรือ AR  ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่มีความน่าสนใจ ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างแท้จริง  

Augmented Reality หรือ AR นั้นเป็นการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาช่วยในการแสดงข้อมูลแบบดิจิทัลที่ซ้อนทับกับข้อมูลที่เป็นจริง ซึ่งจะทำให้ภาพที่เห็นในจอภาพปรากฎเสริม (augmented) อยู่เหนือพื้นผิวจริง Augmented Reality แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ 1) Location-Based ใช้งานผ่าน Smart Phone 2) Marker หรือ Image-Based AR ส่วนใหญ่ใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ ด้วยการเขียนโค้ดรหัสในการใช้งานเพื่อให้เกิดเป็นวัตถุในรูปแบบต่างๆ ลักษณะของเทคโนโลยี Augmented Reality คือการพัฒนาโดยผ่านซอฟต์แวร์และอุปกรณ์เชื่อมต่อต่าง ๆ เช่น Webcam, Computer, Cloud Computing หรืออุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งภาพเสมือนจริงนั้นจะแสดงผลผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ บน Projector หรือบนโทรศัพท์ อาจมีลักษณะทั้งที่เป็นภาพนิ่งสามมิติ ภาพเคลื่อนไหว หรืออาจจะเป็นสื่อที่มีเสียงประกอบ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการออกแบบสื่อแต่ละรูปแบบว่าให้ออกมาแบบใด 

จากหลักการและเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น จึงทำให้ทางสถาบันห้องเรียนแห่งอนาคต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาสื่อใหม่ๆ ที่ทันสมัยกับยุคปัจจุบัน ด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม (AR) สำหรับครูปฐมวัย เพื่อให้ครูปฐมวัยสามารถพัฒนาสื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพ สามารถส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างสนุกสนาน ได้รับการเรียนรู้ที่คงทนและทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนดีขึ้น

   

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม (Augmented Reality)

  2. เพื่อให้ครูมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการพัฒนาสื่อการสอนด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม(Augmented Reality) 

  3. เพื่อให้ครูมีทักษะปฏิบัติการโดยใช้โปรแกรมประยุกต์ Augmented Reality เพื่อสร้างสื่อการเรียนรู้

  4. เพื่อให้ครูนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

  5. เพื่อให้ครูมีเจตคติที่ดีต่อการสร้างสื่อการสอนด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม(Augmented Reality)

 

กลไกสำคัญที่สร้างความสำเร็จให้ครูที่เข้าอบรมปฏิบัติการนี้ คือ

1. เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ ครูรับการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ด้วยการฝึกคิด ฝึกการเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติการสอนรูปแบบใหม่ อีกทั้งยังได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูผู้เข้าอบรม และรับคำแนะนำจากคณะวิทยากรรายบุคคล

2. มีเครื่องมือช่วยอำนวยความสะดวกในการเปลี่ยนการสอน เช่น เอกสาร, สมาร์ทโฟน, แท็บเล็ต ฯลฯ 

3. มีการติดตามผลการเปลี่ยนการสอนและการวัดผล ให้คำแนะนำ ให้ความรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูและคณะวิทยากรหลังผ่านการอบรมเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม(Augmented Reality)

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

1. เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาปฐมวัย, ผู้จัดกิจกรรมให้เด็กปฐมวัย

2. มีประสบการณ์สอน 1 ปีขึ้นไป

3. มีอุปกรณ์เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ได้แก่ 1) คอมพิวเตอร์โน้ตบุค 2) สมาร์ทโฟนหรือ แท็บเล็ตหรือไอแพด และมีทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ได้แก่ สามารถสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตด้วยการใช้ google สามารถใช้แอพพลิเคชันรับส่งข้อความไลน์ (line)

4. มีความสนใจสื่อการสอนด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม (AR) สำหรับครูปฐมวัย

 

 

แผนการจัดกิจกรรม  

เนื้อหาสาระและกิจกรรม/กระบวนการของหลักสูตร มีดังนี้

หัวข้อเนื้อหาสาระ ประกอบด้วย 5 สาระการอบรมซึ่งมีความเข้มข้นและทันสมัยกลุ่มบูรณาการเนื้อหาสาระกับศาสตร์วิชาชีพครู และ/หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้  

1. การสร้างสื่อประกอบการจัดกิจกรรมด้วยชุดกิจกรรมเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม (Augmented Reality)

2. การจัดการสอนจากรูปแบบเดิมเป็นการใช้ชุดเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม AR

3. กระบวนการแสดงผลของเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม (Augmented Reality)

4. การสร้างสื่อประกอบการจัดกิจกรรมด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม AR เป็นรายวิชาโดยใช้ภาพการ์ตูน

5. เครื่องมือช่วยอำนวยความสะดวกในการเปลี่ยนการสอน

ซึ่งประกอบด้วยการบรรยาย 30% ปฏิบัติการ 70%

ติดต่อ Line

@KruCBL

สอบถามทางโทรศัพท์

อ.เอ็มมี่ 

 0808107181

  • YouTube Social  Icon
  • Facebook Social Icon